Ruimtelijk advies en Stedenbouw

Ruimtelijke ordening, Stedenbouw en Gebiedsontwikkeling
Als bureau bieden wij advies, begeleiding of ondersteuning bij stedenbouwkundige vraagstukken en herontwikkeling. Ook kunnen wij direct bijdragen aan beleidsontwikkeling op deze vlakken.
De uitdagingen verschillen uiteraard per project en hangen altijd af van de schaal, locatie en de specifieke context. Door vraagstukken gestructureerd in kaart te brengen en in een bredere planologische context te plaatsen kunnen zowel de problematiek als de oplossingen helder in beeld gebracht worden en de juiste keuzes worden gemaakt.

Op basis van een uitgebreide kennis van de stedelijke ontwikkeling in Nederland hanteren wij een aantal uitgangspunten die, al dan niet in samenwerking, standaard worden toegepast bij opdrachten. Deze benadering past zowel bij algemene advisering, het maken van ontwerpvoorstellen voor fysieke stedelijke opgaven, of het opstellen van beleidsplannen voor regionale ontwikkelingen. Alle projecten worden gekenmerkt door onderstaande benaderingen.

Schaaldenken                                                                                                          Hierbij wordt gekeken op welke uitvoeringsschaal/-schalen de opgave moet worden benaderd. Vertrekpunt is daarbij de ‘Bottom-up’ methode waarbij in volgorde van belangrijkheid de randvoorwaarden op het niveau van straat – blok – wijk – stadsdeel – stad – regio / agglomeratie – provincie – land / grenzen in beeld worden gebracht. Maar de omgekeerde methode van ‘Top-down’ kan  evenzeer worden gebruikt.

Integraliteit                                                                                                                  Een holistische benadering van de opdrachten brengt duidelijk samenhangen in beeld van de meeste ruimtelijke parameters. Zo zal bijvoorbeeld een zgn. ‘verdichtingsopgave’ met als doel meer inwoners te krijgen in een bestaand woongebied, allereerst haalbare oplossingen moeten bieden voor de zeker te verwachten zwaardere leefmilieu belasting: meer verkeer, meer afval, meer geluid, minder ruimte voor natuur. Een zeer complexe opgave die naar onze mening alleen doeltreffend aangepakt kan worden met van begin-af-aan de 'drager-inbouw' ontwerpbenadering centraal te stellen.

Samenwerken                                                                                                               Elk ontwerpvoorstel en/of advies voor verandering van de bestaande  leefomgeving moet de relaties tussen mens en die omgeving helder in beeld brengen. Dat vergt gedegen onderzoek waarbij vanaf het begin bij de reeds bestaande omgevingen systematisch basisinformatie opgehaald wordt. Niet alleen via bestaande databanken, maar zeker ook direct bij de gebruikers die er verblijven, of partijen die van deze gebiedendirect of indirect gebruikmaken.  Multidisciplinaire samenwerkingen zijn dan nodig.

(Ver)beelden                                                                                                    Belangrijk is de verbeelding waarbij de menselijke maat vertrekpunt is. Leefomgevingen worden gemaakt voor mens, dier en plant waarbij waterkwaliteit, gezonde bodem en dito lucht de basisvoorwaarden voor langdurig succes zijn. Het is dan goed om meerdere scenario’s te maken en die in 3D beelden te laten zien waarbij ook in beweging de te verwachten veranderingen worden getoond.

Kosteninzicht                                                                                                                Elk scenario zoals hiervoor al genoemd, zal doorgerekend moeten (kunnen) worden inzake de financiële haalbaarheid en de mogelijke gevolgen van het plan op sociaal-economisch en sociaal-cultureel vlak in de tijd op korte, middellange en (soms zelfs zeer) lange termijn.

Om de doelmatigheid van ‘duurzaamheids-keuzes’ helder in beeld te brengen wordt het gebruik van de GPR-Stedenbouw rekenmethodiek van W/E-adviseurs waar mogelijk toegepast.

Contact

Paul Henkemans
Architectuur & Ruimtelijk Advies
Hoogstraat 150
5615 PV Eindhoven
+31610512585

info@paulhenkemans.nl